BUỔI HỌC HIỆN TẠI

THÔNG TIN LỚP HỌC

THÔNG TIN BUỔI HỌC HIỆN TẠI

ÔN TẬP CK

.

12/05

Bài giảng

15/05

ÁP SUẤT ĐÚC KẾT CUỘC ĐỜI

Lời chia sẻ
sau ngày ÁP SUẤT

Hoàn thành đúc kết cuộc đời (Slide + Video)

BT nhóm - LỤC HÒA

BẮT BUỘC Deadline 22h thứ 4  (18/05)

Bài giảng

BẮT BUỘC
Deadline 24h
chủ nhật
22/05

Chặng khởi động & La Bàn Cuộc Đời

Xem chi tiết

Luyện tâm vững vàng

Xem chi tiết

Rèn trí sáng suốt

Xem chi tiết

15/08

.

Buổi 15: Trí sáng suốt

Bài giảng

22/08

.

Buổi 16: Trí sáng suốt

Lan tỏa tạo phước